Добрият треньор може да промени
развитието на един мач.
Великият треньор може да промени
развитието на нечий живот.

 Развитието на физическите качества в различните възрастови групи.

alt

Характеристика на силата като физическо качество. Особености на развиването на сила на деца в предучилищна възраст.

Силата е способността на човека да преодолява или противодейства на външни съпротивления. Проявяването на сила зависи от диаметъра на мускула, от самите мускули, от пола, степента на тренираност, здр. състояние, възрастта. Развитието на силата е свързано с увеличаване напречното сечение на мускулите, с масата и строежа на мускулите, с нервно-мускулната координация. Тя се проявява при дца вида режим на мускулна дейност. 1)Изотоничен(динамичен) – при него дължината на мускулите се променя, а напрежението на мускулите остава относително постоянно. Силата нараства за сметка на максимално за възможностите на организма увеличаване на ускорението. Този режим има динамичен характер и се проявява при упражнения като: -бягане, плуване, скокове, игри и т.н. 2)Изометричен(статичен) – напрежението на мускулите се променя, а дължината им остава относително постоянна. Проявява се при задържането на различни пози и често е свързан със задържане на дишането. Не се препоръчва използването му при ученици от начална училищна възраст. При оценяване способността на мускулите за съкращаване се използват понятията абсолютна(макс. сила, която може да прояви орг-ма) и относителна сила(сила на кг. тегло).Силата бива още взривна и скоростна. При развиване на силата се използват най-често повторният метод, метода на максималните усилия, изометричния, изокинетичния, игровия и кръгов метод.

Методи и средства за развиване на сила. Особености на развиване на сила на деца в предучилищна възраст.

Най-подходящите средства за развитие на силовите и скоростно-силовите възможности на децата са: общо-развиващи упражнение без уреди, със уреди. Подбират се преди всичко упражнения със скоростно-силов характер и се изпълняват със постоянно нарастваща скорост, упражнения със задържане на различни пози(везна, равновесен седеж и др.); акробатични упражнения(кълбо); висове; опори; упражнения с противодействие по двойки(бутане, теглене); преодоляване на различни препятствия(с лазене, прекрачване, провиране); катерене по гимнастическа стена; бягане с преодоляване на разнообразни препятствия; разнообразни подскоци; хвърляне и тласкане на различни уреди с една и с две ръце; бягане с високо повдигане на коленете; бягане в сняг или пясък; ходене с различна постановка на стъпалото; подвижни и щафетни игри.

Основните методи за развитие на силата при децата от предучилищна възраст са повторният, игровият и кръговият, като по-подходящи са последните два. При различните упражнения могат да се изпълняват под формата на щафети и подвижни игри. Методът за повторните усилия за развиване на силата е свързан с повторно преодоляване на непределно стандартно съпротивление. Неговото системно приложение води до подобряване обмяната на веществата, повишаване броя на включените в работа моторни единици и нарастване на мускулната маса на занимаващите се. Методът на максималните усилия, изометричният и изокинетичният метод не са подходящи за развиване на силата при децата от предучилищна възраст

 

Методи и средства за развиване на бързината в предучилищна възраст.

Най-подходящите средства за развиване на бързината са следните: 1)Стартове от различни изходни положения – при тях се изисква бърза реакция на различни по сила и по характер сигнали. 2)Специални бегови упражнения, изпълнени с бърз темп. 3)ускорително бягане. 4)Пробягване на бързи отсечки. 5)Стартиране от висок старт. 6)Ходене с бърза смяна на посоката по сигнал. 7)Леко бягане с бърза смяна на посоката по сигнал. 8)Преминаване от леко бягане в бързо по сигнал. 9)Преминаване от едно изходно положение в друго. 10)Подаване и ловене на топка в бърз темпо 11)Подаване на топка по двойки. 12)Търкаляне на топката по двойки. 13)Бързо подскачане с въженце. 14)Скокове на място и със засилване. 15)Прескачане на ниски препятствия. 16)Удряне на топка в земята или стена. 17)Хвърляне на малка плътна топка в далечина. 18)Щафетни, подготвителни, спортно-подготвителни игри. Чрез тях по непринуден начин се развиват различните компоненти на бързината: бързина на единичното движение, бързина на бягането, бързина на реакцията.

Основни методи за развиването на бързината при децата от предучилищна възраст са повторният игровият и състезателният. Повтарянето на стандартна работа през отделни интервали на отдих води до бърза психическа умора на децата, за това повторният метод трябва да се допълва с игровия. По време на играта децата се освобождават от задължителни процеси, движенията стават по-естествени и непринудени, по-целенасочени и точни, което е важно условие за максимално проявяване на бързината във всичките й форми.

 

Издръжливост в предучилистна възраст

Издръжливостта се нарича способността дълго да се изпълнява някаква дейност, без да се намалява нейната ефективност, може да се определи като способност да се противопоставяме на умората. Издръжливостта е двигателно качество, което е необходимо в дадена степен за всяка една двигателна дейност, за всеки спорт.Най-подходящи средства за развитие на издръжливостта са: 1)Класическото средство за развитие на общата издръжливост е равномерно продължително бягане. 2)Основни средства са също така плуването, ски-бягането, колоезденето, гребането, кънки-бягането и др. с продължителност до няколко часа и в посочените пулсови граници. 3)Ориентирането с карта и компас, движението по пътни знаци, бягането по отбори със смяна на водачеството. 4)Туристически поход, излет, игрите. 5)Аеробика, народни хора, модерни и спортни танци.

Методите зависят и се определят от това какъв вид издръжливост ще се развива: обща или специална.Равномерният метод се характеризира с непрекъснато продължително изпълняване на стандартно изпълняване с ниска и средна интензивност и с равномерна скорост. Ч/з него се развива аеробна издръж.Променливият метод се извършва без прекъсване, но в различни периоди от време се променя интензивността. Ч/з него развиваме скоростна издръжл. Повторният метод се характеризира с неколкократно повторение на стандартна работа със средна и субмаксимална интензивност през определени, достатъчни за възстановяване интервали. При децата от предучилищна възраст той се използва широко за развиване на общата издръжливост. Основният метод за развитието на издръжливостта при децата от ПУВ е игровият. Чрез него по непринуден начин се усъвършенстват аеробните и анаеробните процеси на разпадане и ресинтез на енергия.

 

Гъвкавост и ловкост в предучилищна възраст

Гъвкавостта се определя като активна или пасивна подвижност на ставите и като способност да се изпълняват разнообразни по характер движения с голяма амплитуда в определена посока. Тя зависи от конфигурацията на ставите, еластичността на мускулните влакна, тонуса на мускулите, температурата на въздуха, възрастта и др.

Основните средства за развитието на гъвкавостта в занятията по физическа култура са следните: 1)Общо развиващи упражнения с пружиниращ характер. Следи се за свободата на движенията и постепенно нарастване на амплитудата при изпълнението им. 2)Махове с

краката, изпълняване в предно-задна и странична посока. 3)Наклони в предно-задна и странична посока. 4)Кръгови движения на трупа. 5)Кръгове с ръцете. 6)Упражнения с тояжка или въженце, хванати на широчината на раменете. 7)Съчетания на гимнастически упражнения на земя. 8)Напади, шпагати, полушпагати, изпълнявани самостоятелно или с партньор с постепенно нарастваща амплитуда. 9)Прекрачване и провиране под и над разнообразни препятствия. 10)Подвижни и щафетни игри.

Основният метод за развиване на гъвкавостта е повторният, а основни средства – физически упражнения, изпълнявани самостоятелно или пасивно. Упражненията се изпълняват в серии с постепенно нарастваща амплитуда. Препоръчва се упражненията да се дават под формата на игра за да се повиши интереса към заниманията и ефекта от работата за развиване на гъвкавостта на децата от ПУВ.

Ловкостта е сложно, комплексно двигателно качество, проявяването на което до голяма степен зависи от развитието на останалите качества и е тясно свързано с координационните способности на занимаващите се. Двигателното качество ловкост е способност за изпълнение на бързи и адекватни дв-ния в разл. ситуации.

Особено полезни за развитието на ловкостта са разнообразни упражнения свързани със изискването за бързо реагиране и контрол върху действията в пространството и времето, с контрол върху силата на мускулните съкращения, упражнения за равновесие, въртеливи движения и др. Най-подходящи упражнения за развитието на ловкостта са: 1)Разнообразни подвижни щафетни спортно-подготвителни игри. 2)Разнообразни упражнения от акробатиката и основната гимнастика. 3)Заучаване на нови или варианти на разнообразни по характер упражнения. 4)Ходене с различна постановка на стъпалото. 5)Бягане с внезапна смяна на посоките и скоростта. 6)Бягане с преодоляване на различни препятствия. 7)Хвърляне и ловене на различни уреди от различни посоки. 8)Стартове от различни изходни положения. 9)Огледално изпълнение на разнообразни по характер упражнения. 10)Изпълнение на асиметрични движения. Основни методи за развитието на ловкостта при децата са игровият и повторният метод.

В предучилищна и начална училищна възраст развитието на ловкостта в много голяма степен се дължи на естественото биологично развитие на организма, но е необходимо да се създават условия както за спонтанното й развитие така и за развитие чрез целенасочени въздействия в педагогическия процес. Упражненията за ловкост се извършват в началото на основната част на урока. Не трябва да са с голяма продължителност и междинната почивка трябва да осигурява пълно възстановяване.