Добрият треньор може да промени
развитието на един мач.
Великият треньор може да промени
развитието на нечий живот.

Систематичната  и целенасочената спортна подготовка на футболиста в ДЮШ е единен процес.

Този процес представлява система от специализиранизнания, средства, методи иорганизационни форми осигуряващи комплексни  условия за пълноценна подготовка и максимална изява на възможностите на футболиста.

Системата на спортна подготовка включва четири основни фактора които определят постигането на високи спортни резултати.

- Генотипен /наследствен фактор/ - това са заложените данни в човека които определят капацитета на неговите възможности за определен тип дейност. Откриването и селекционирането на таланти в детската и юношеска възраст става именно на базата на тези фактори. Те са групирани по три основни  признака:

А) Морфологични-антропометрични данни, възрасти показатели за здравното състояние. 

Б) Моторни /двигателни/ -характеризират двигателните и вегетативни функции на организма.

В) Психологически– интелектуалните, емоционални и др.качества.

2 - Фенотипни /придобити/ - ролята на средата за цялостния процес на изграждане на качествата, навиците и уменията чрез използване на съответни средства и методи при необходимите за това условия.

Този фактор включва  три основни  направления:

А) Учебно –тренировъчен процес;

Б) Състезателен процес;

В) Допълнителни /извън тренировъчни/ въздействия.

Това е най важния основен фактор в системата на спортна подготовка защото отразява единството на тренир. процес, състезателна дейности въздействието на допълнителни фактори.

3 - Материално - технически фактори - те осигуряват необходимите условия за провеждане на тренировъчната и състезателна дейност и се групират в три основни групи:

А) Спортни съоражения - стадиони, зали и др. спортни комплекси както и тяхното оборудване със спортни уреди и технически съоръжения необходими за провеждането на високоефективен тренировъяен процес.

Б) Финансово осигуряване - осъществява се от различни източници /спонсорств, реклама, собствени приходи/.

В) Битови условия - тук спадат жилищни условия, храна, отдих и възстановяване.

Г) Управленчески фактори - те осигуряват функционирането на системата както и нивото на  нейната ефиктивност.

Тук основните елементи са:

- кадрови потенциал - той включва освен треньорите и ръководителите, спортни мениджъри, лекари, технически персонал.

- научно-информационно осигуряване - информацията служи за изграждането на ефективни програми за тренировъчна  и състезателна дейност.

- организация и механизми за управление на цялата система.

Всички изброени фактори са взаимносвързани и имат  свое място  за цялостната спортна подготовка но с най-голям дял съответно са фенотипните фактори. Средствата които използваме в процеса  за спортна подготовка са физическите упражнения. Те могат да се обособят в три главни групи:

- общоподготвителни,
- специално-подготвителни
- състезателни упражнения.

Дидактическите прнципи са основни изходни положения за организация на обучението.
Те са:

-съзнателност и активност,

- нагледност,

- достъпност,

- трайност,

- системност,

- последователност;