Добрият треньор може да промени
развитието на един мач.
Великият треньор може да промени
развитието на нечий живот.

Подаванията са основни технически похвати, свързани най-пряко със същността на футболната игра. Не можем да си представим футбол без разигравания на топката. Същевременно сред голямото многообразие от технически похвати, които футболистът трябва да усвои, те са в основата. Те предявяват несравнимо големи изисквания, защото самия характер на действието – топката да се отправя към определена цел след подаване, е много по сложен.

 

УВОД

В съвременния свят футболната игра заема важно място в живота на хората, навлязла е дълбоко в тяхното ежедневие. Официалните футболни мачове за европейско и световно първенство, международните клубни турнири, както и вътрешните първенства на отделните страни, са големи събития за спортната общественост. Тя следи с повишено внимание и страст проявите на своите любимци и поставя високи изисквания към тяхното спортно майсторство и професионална квалификация.

Футболната игра е едно от важните средства за физическо възпитание на децата и младежите.

Голямото педагогическо значение на спортните състезания се състои в това, че те приучават спортиста да прилага двигателните навици, придобити в учебно-тренировъчния процес, при сложната и променяща се обстановка на спортната борба.

Футболът е прекрасен дразнител. За нашата конкретна работа е необходимо да приемем това явление като факт и в качеството си на възпитатели в областта на физическата култура да се възползваме от голямата му притегателна сила , да я повишаваме и организираме, като оглавим ръководството на правилното физическо развитие и спортно-техническото усъвършенстване на децата.

Голямата сила и възпитателна стойност на футбола се коренят в неговата дълбока „хуманност”. Той не се нуждае от роботи и свръхчовеци. Изисква физически и морално здрави нормални същества, които са издръжливи и при нужда могат да играят на игрището (не само за себе си, но и за своя отбор), които могат да бъдат твърди и лоялни, силни и не груби, които не се отказват от победата и не се отчайват при загуба. Футболът в своята същност е съдържание на тези индивиди. Поради това е предпочитан и обичан. Задължение е на тези, които са повикани да го ръководят и преподават да го запазят като един здрав и жизнен спорт, който е предопределен за здрави и жизнени хора.

Вярно е това, че днес бързината е решаващ фактор във футбола. Но само бързина, без техническа точност, не довежда до желания резултат. Неточните подавания намаляват шанса за добре проведена атака. Прецизната техника е основна предпоставка за успешна и резултатна игра, има решаващо значение в съвременния футбол и го превръща в спорт със свои специфични особености.    

 

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР И ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА.

 

Литературен обзор

Построяването на играта на каквито и да било системи изисква определена техника, която е лицето на спортното майсторство.

Играта протича по типичен начин, чийто особен белег е променливостта и разнообразието на игровите положения. Тези условия изискват от играчите да могат да реагират на това по съответния най-подходящ начин. Типично е най-тясното съчетаване на мисловната дейност с нейното двигателно реализиране.

Да се играе технически точно в съвременния динамичен футбол е голямо изкуство. И тъй като бързината и точността са необходими почти при всяка тактическа ситуация, става съвсем очевидна пряката зависимост на тактиката от техниката. Но какво всъщност представлява техниката? Тя, като раздел на играта, е съвкупност от всички специфични действия и похвати, които футболистите извършват по време на играта с и без топка.

Под техника на отделния техническия похват трябва да се разбира най-правилния начин на неговото изпълнение.

Значението, което се дава на техниката и техническата подготовка на футболистите, в никакъв случай не трябва да е за сметка на останалите страни на подготовката: физическа, тактическа и психологическа. Без всестранна техническа подготовка обаче не може да се постигне истинско майсторство.

При изграждането на атаките на преден план излизат не само психическите и тактическите способности на футболистите, но и тяхоното техническо майсторство, рутината, опитът, хладнокръвието, спокойствието, съчетани с много бързо действие. Необходимо е сихронно съчетание на бърза ориентировка и бърза мисъл с бързо и точно действие. Това действие може да бъде точно само при наличието на съвършено овладяна техника.

Едно от важните условия за успешната игра са бързината и изненадата при изграждането на атаките, налагащи се от характерните начини на организиране на съвременната защита. Бързината при изнасяне на топката се изразява в навременното и и точно насочване в необезопасените зони от противника. Търсенето на изненада от разиграващите играчи е сериозно условие за повишаване на ефективността и резултатността на отбора.

Ситуациите са така разнообразни, че е невъзможно да се систематизират и да се предложат някакви абсолютно точни тактически правила как да се постъпва в различните положения. Независимо от сложността, трябва да бъдат разгледани някои проблеми, свързани с владеенето на топката и изграждането на атаки.

Продължителното владеене на топката е важен момент, чрез който отбора има огромно преимущество в двете фази на играта. Това допълнително изнервя противниковия отбор и го принуждава да греши по често, което от своя страна дава предпоставки за по чисти голови положения.

Подаванията са основни технически похвати, свързани най-пряко със същността на футболната игра. Не можем да си представим футбол без разигравания на топката. Същевременно сред голямото многообразие от технически похвати, които футболистът трябва да усвои, те са в основата. Те предявяват несравнимо големи изисквания, защото самия характер на действието – топката да се отправя към определена цел след подаване, е много по сложен. Действието трябва да бъде предадено точно, синхронизирано, защото след подаването, когато топката се насочи по посока на целта, върху нейния летеж не могат да се правят корекции.

В хода на футболната игра чрез точни подавания на топката се решават определени тактически задачи, насочени главно в две направления – спиране устремът на противниковия отбор и изграждане на голова атака. Характерът на тези задачи представя към подаването определени изисквания: топката да бъде насочена, така че да постигне точно определена цел. Това изискване обаче не е единствено. Характерът на играта изисква подадената топка да премине по строго определена траектория – да измине строго определен път. Игровите условия в даден момент може да изисква подаването да се извършва ниско. В друг случай, ако по посоката на целта има други играчи, топката трябва да бъде отправена с параболичен летеж, а много пъти дори и фалцово и по този начин да достигне целта. Допълнително не по-малко важно изискване към подаването е скоростта, с която топката се движи към целта. В повечето случаи, скоростта на топката не трябва да бъде голяма, за да може да бъде овладяна лесно от близкостоящия партньор. Ако подаването се извършва на далечно разстояние , скоростта на битата топка трябва да бъде голяма. Съществуват и редица други условия, които могат да поставят различни изисквания към скоростта на топката. Следователно при подаването или при стрелба във вратата трябва да се изхожда от следните условия:

1. Топката да достигне точно целта.

2. Да премине по точно определен път.

3. Да се движи с определена скорост.

Тези условия се намират в тясна връзка помежду си и взаимно се обуславят.

Вземайки предвид тези условия, подаващия определя какви трябва да бъдат направлението, летежът и скоростта на топката , за да достигне целта и се изгражда представа за всичко това. Представата за летежа на топката и нейнитеите особености е зрителна и тя се изгражда на основата на миналия опит при дейното участие на втората сигнална система. Въз основа на тази представа, изпълняващият изгражда своята двигателна представа за начина, по който подаването трябва да се изпълни. Резултатът се явява като оценка на извършеното действие.

Изискванията към играчите при владеенето и разиграването на топката са несравнимоголеми. В решителните моменти при създаването и оползотворяването на головите положения те обикновено действат на предни позиции.Трябва да се спазват необходимата дълбочина и широчина при организиране на играта, а в малки пространства когато са подложени на решителните и безкомпромисни набези на противниковите играчи да се подсигуряват и откриват на владеещият топката. Особено значение при ориентировката има близостта на съотборници, с помоща на които да се изпълнят всички колективни и индивидуални задачи. При изграждането на атаката, играчите изявяват в по-голяма степен своите креативни качества. За да могат да разчитат науспех в края на мача, те трябва да бъдат смели, решителни и категорични в действията си.

Във връзка със смелостта и решителността се проявява и качеството целеустременост. То се изявява в стремежа да се търси головата ситуация независимо от сложността на обстановката.

Головото положение е обикновено последната част от цялостното колективно нападателно действие на група играчи. В момента на създаването на голови ситуации, колективният характер на усилията помага да се освободят пространства за нападателите, а от там и до промяна не разултата. Затова и е прието, че разиграванията от страна на играчите се водят колективно тактическо действие.      

Постановка на проблема

            Крайната цел във футболната игра е отбелязването на гол във вратата на съперника, но за да се стигне до головото положение и неговото реализиране, топката трябва да премине определен път. Головете са мярката, чрез която се оформя резултатът на футболното състезание, а подаванията са основния метод, по който да се достигне до голово положение и да се реализира голът.

С оглед на това, за да вникнем по-дълбоко в същността на връзката между разиграванията и реализирането на постигантите голови положения и да разкрием някои вътрешни особености на същите, си поставихме за задача да осъществим по-детайлно количественото анализиране на подаванията , надявайки се по този начин да разкрием някои закономерности, които биха имали практическа значимост.

Цел и задачи, методика и оргазнизация на изследването

С настоящата разработка в отговор на високото изискване за ускоряване темповете на развитие на футбола , се насочихме да изследване количествените характеристики на технико-тактическите изяви на футболисти по време на състезания.

Цел и задачи:

За реализирането на тази цел трябва да решим следните задачи:

- усъвършенстване на методиката за реализиране на техническите изяви на футболистите

- установяване и анализиране вариационните показатели на техническите изяви на футболистите.

МЕТОДИКА:

В наблюденията се стремях да отчитам ефективността при извършените подавания, като своевременно следях дали това играе важна роля върху крайния резултат на изследваните срещи. По този начин отчетените факти пряко разкриват технико-тактическите умения на футболистите, техните възможности и способности.

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Футболната игра със своята динамичност и колективен характер, със своята многообразност и вариативност при избора на най-целесъобразен начин за постигане на желаната цел – отбелязването на голове, футболната игра много трудно се подлага на обективизиране.

Обект на изследването също така е и състезателната дейност или по-точно колективните технико-тактически действия на футболистите в естествени състезателни условия.

ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Количествените характеристики на игровите технически прояви на футболистите по време на състезания.

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Вариационен анализ – Вариационният анализ има голямо приложение в теорията и практиката на съвременния спорт, в това число и във футбола, защото последният се характеризира с голяма вариативност на ситуациите по време на състезанието. В направените наблюдения нас ни интересуваше именно това как варират (как се изменят) показателите, по които се извършваше наблюдението. За тази цел използвахме:

1-Сума,която намирахме чрез сумиране на всички показатели на записваните срещи и отделно сумата на отделните състезания

2-Средната аритметична величина.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:

Наблюдението на футболните мачове и по-специално регистрирането на всички подавания на топката по време на срещите от шампионата 2010/2011г. Събрана бе информация от 12 срещи на Гръцката Суперлига, сред които – срещи от сезон 2010/2011г. и сезон 2011/2012г. (по 6 срещи от сезон)на ФК "П.А.О.К." (Солун).

 

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

 

Анализ на резултатите на срещите на ФК "П.А.О.К."(Солун):

- според използваемостта на подаванията, тяхната надеждност и ефикасност:

С цел получаването на по-пълен и по-подробен анализ, броя на подаванията ще бъдат разгледани в различните години и ще се сравнят

           Табл.1

2011

2012

точни

     КЕФ %

гр.

грешни %

всичк

точни

   КЕФ %

гр.

грешни %

всичк

90

58,44%

64

41,56%

154

52

49,06%

54

50,94%

106

61

59,22%

42

40,78%

103

84

74,34%

29

25,66%

113

187

84,23%

35

15,77%

222

118

76,13%

37

23,87%

155

58

54,21%

49

45,79%

107

126

73,68%

45

26,32%

171

121

74,23%

42

25,77%

163

128

74,42%

44

25,58%

172

117

69,64%

51

30,36%

168

91

61,49%

57

38,51%

148

634

69,14%

283

30,86%

917

599

69,25%

266

30,75%

865

От табл.1 се вижда, че разликата между точните и грешните подавания в различните сезони е много малка (0,11% за точните и 0,09% за грешните), което показва че отбора се стреми да изчисти играта си от към грешки.

Какви обаче са резултатите? Високи проценти на грешни подавания в предходната година - над 40% в три от срещите. Това говори за лоши технически изпълнения, ниска точност,а срещите са срещу посредствени отбори като Атромитос,Лариса и Волос.Докато през следващата година процентното съотношение е по-добро,като над 40% го има само в една среща и тя е срещу вицешампиона Олимпиакос(2:1). В останалите срещи отбора на П.А.О.К. показва много голям коефициент на ефективност (над 70%)на точните подавания,което води до по-добри резултати като в две от срещите не им отбелязват гол.                                                                                                  

           През сезон 2010/11 се забелязва и една много голяма разлика в опита за подавания в отделните мачове.Тази разлика варира в доста голям диапазон,от 103 опита за подавания до 222.Коефициента на ефективност по този начин също има големи различия(от 54,21% до 84,23%), въпреки че сборния(69,14%) се доближава до този от следващата година. Това от своя страна показва, че халфовете в отбора са имали сериозно непостоянство в изявите си и най-вече в гостуващите срещи.В тях отбора е играел на контраатаки, което определя ниския брой пасове между играчите(103 срещу Лариса и 107 срещу Волос).Големия брой грешни подавания в тези срещи показва, че е било трудно на отбора да организира атаките си,но въпреки това съумява да вземе четири точки от тези две срещи.В домакинствата си "П.А.О.К" е абсолютен доминант и не разрешава на противниковите отбори да владеят играта и за части от срещата.Най-изразителни показатели са се получили в срещите с Шкода(Ксанти) и Керкира,кадето грешните подавания са сведени до минимум( 35 и 42).

             Явно е, че тези показатели са направили впечатление и на мениджърът на "П.А.О.К.", след като през следващата година се забелязва по уравновесено разпределение при опитите за подавания в различните мачове( между 106 и 172). Вижда се, че горната граница е паднала, но коефициентът на ефективност при точните подавания(69,25%) се е покачил и се забелязва неговото постоянство в всеки отделен мач, независимо дали той ще е домакинтво или гостуване.В четири от срещите коефициента е над 70% което подсказва че се работи усилено в подобряване владеенето на топката от отбора в продължителен период от мача.Точно това владеене на топката е спомогнало на отбора да получи по малко голове в мрежата си от предходната година.

                 Нека разгледаме по какъв начин се отразява лекото подобрение в точността на подаванията на изследваните срещи и има ли подобрение в резултатността на отбора.

Табл.2

2011

2012

положения

голове

%

положения

голове

%

8

2

25

6

1

16,67

6

2

33,33

10

3

30

8

1

12,5

18

3

16,67

15

2

13,33

9

1

11,11

12

1

8,33

11

1

9,09

16

2

12,5

17

0

0

65

10

15,38

71

9

12,68

На таб.2 са показани общия брой положения и отбелязаните голове в тези мачове.Първото което се вижда е ,че в срещите от сезон 2010/11 отбора на "П.А.О.К"(Солун) е отбелязал повече голове тези в сезон 2011/12г.(10 към 9) Резултатността е добра и в всеки двубой има отбелязан гол, като в повечето те са по два .Процентното съотношение на създадени положения и отбелязани голове е отново с предимство за предходната година (15,38% към 12,68%).Единственото предимство което е постигнал отбора в сезон 2011/12г.е в създаването на положенията пред противниковата врата(71 към 65), което показва че подобряването в подаванията на отбора е за сметка на резултатността.

Като се вземат под внимание,че шестте срещи на ФК"ПАОК" от сезон 2010/11г. са с по-посредствени отбори от тези в сезон 2011/12г. и предвид малките разлики в резултатността на отбора можем да заключим ,че частичен напредък има и отбора върви нагоре.Успя да излезне от групите на Лига Европа и е трети в класирането, но за да се пребори за шампионската титла в Гръцката Суперлига с отборите на Панатинайкос и Олимпиакос и да достигне до така желаното от феновете класиране в Шампионската Лига има още много работа да се върши.

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Получените резултати при изследванията на проблема на количественото оценяване на технико-тактическите прояви на футболистите по време на игра ни дават възможност да направим по-обобщени изводи със съответните препоръки:

1. Броят на подаванията в разгледаните срещи е на добро равнище. Но качеството им се нуждае от съществено подобрение, с което ще се повиши ефикасността. Това ще се постигне чрез отделяне на повече време за техническото усъвършенстване по време на тренировките, а също така и индивидуално след тях. Основен метод е повторението.

2. Усъвършенстването на разиграванията от отбора не трябва да са за сметка на ударите.Всеки един играч трябва да може да запази хладнокръвие пред гола и да го отбележи.Трябва да се определи време за всяко едно тактическо или техническо качество.

3. Ефективността на подаванията в гостуващите срещи е слаба, за което допринася и липсата на изненада. Резултатността ще се повиши чрез чести упражнения в тренировките и специализирана работа за техника на изпълнение.

Поставените въпроси в настоящата курсова работа са разгледани проблемно, защото голямото многообразие за постигането на гол в противниковата врата не дава възможност да се дадат точни указания как да се действа. Бяха приложени известни принципни положения, но опитът показва, че благодарение творческата същност на играта до успех може да се стигне точно тогава, когато се действа в разрез с тях.

Приложената методика показа редица положителни страни и с успех може да се ползва във футболната практика. Естествено, ние разбираме, че все още в това направление не е направено всичко и методиката може да бъде усъвършенствана.

 

Този материал е част от курсовата работа на Андрей Атанасов за Национална Спортна Академия през 2012г.