Добрият треньор може да промени
развитието на един мач.
Великият треньор може да промени
развитието на нечий живот.

Article Index

Анализ на головите атаки на Световното Първенство по футбол през 2014 г. в Бразилия.

 

Материалът е дипломната работа на Кириякос Георгиу в НСА, магистърско ниво със специалност - Спорт за високи постижения - футбол - оценена с отлична оценка.
ПЪРВА ГЛАВА
ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 
1. Характеристика на футболната игра
Футболната игра води началото си от средата на 19-ти век, когато окончателно се разграничава от играта  ръгби. За изминалите  години  играта футбол завладява  младежта  от всички страни и в днешно време тя е най-популярния спорт на нашата планета.
                    Футболната игра освен че е популярна и атрактивна, тя е  и една  от  най  сложните в групата на спортните игри, а може би и в спорта въобще. Това  произтича  от  формиращите я елементи и твърде големия възможен  брой  на  съществуващите комбинации между тях, като:
A/ броят  на  играчите (2 х 11), 
Б/ голямата площ  върху която се разиграва футболната игра (около 1 декар), 
В/ игра в собствената и противниковата половина на игрището, голямата продължителност на играта (2 х 45 минути), 
Г/ колективния характер на дейността за реализация на победата и др. 
Тези елементи обосновават специфични изисквания към футболистите, към техните теоретически, физически, технически, тактически и психически качества за водене на спортната борба.
                    Във футболната игра победата е функция на твърде много фактори, но неин единствен изразител е броя  на отбелязаните голове в противниковата  врата. Затова информацията за отбелязването на гола е толкова важна във всеки един анализ. Победата се постига  чрез  противоборство и надиграване между двата отбора, чрез реализацията на индивидуалните и колективни технико – тактически  действия  на футболистите. Известно е, че ако дадени  отбори имат приблизително еднаква техническа и тактическа подготвеност, вероятността  да постигне  победа е на страната на този отбор, който има по-добра кондиция, т.е., по-добра физическа подготвеност.
Във връзка с темата на нашата дипломна работа  проблемът за изследването и  анализа на  състезателната  дейност и головите атаки е  разгледан най-обширно и задълбочено в  монографията "Контрол и управление на  тренировъчното и  състезателно  натоварване във футбола" от Марк Годик и Ангел Шишков, 1983, (4). Авторите посочват, че за определяне на ефективността на атакуващите действия на даден отбор се регистрират зоната на започване и завършване на атаката, броят на подаванията в една атака, насоченост на атаката и постигнат  резултат. Проведените  анализи на много световни  първенства показва, че съществува изразена тенденция към увеличаване на общия брой  на атаките  в един мач при най-добрите отбори в света. Тази тенденция характеризира повишените изисквания към атлетизма на футболистите и интензифицирането на техните технико-тактически действия.
Активността и ефективността на играта в нападение се характеризира според А. Шишков, 1983, (14), с общия брой на атаките, броят на успешно завършилите атаки,броя на ударите към  вратата и броя на постигнатите голове. В литературата се дават средни данни за тези  показатели по абсолютна стойност и  относителен дял спрямо общия брой на атаките. Тази ценна  информация дава възможност на треньорските ръководства да проследяват  съвременните тенденции във футболната игра по време на световни първенства и международни купи.
                    Друга важна характеристика при анализа на игровата дейност е броят на подаванията при атакуващите действия на футболисти. Броят на подаванията в една атака е условно  групиран в три групи: от 1 до 3, от 4 до 6 и над 6 подавания в една атака. Тези групи или по-точно броя на подаванията до завършване на една атака, характеризират бързината в развитието на атаката.  В литературата (6) се посочва, че най-голяма е взаимозависимостта с  количеството  постигнати  голове при средния брой на подаванията в една атака - от 4 до 6. (Годик М. А., А. С. Шишков, 1983)
                    Когато се разглеждат атакуващите действия на един футболен отбор, интерес за специалистите представлява и характера на атаката. В специализираната литература (6, 10, 12, 14) атакуващите действия според  провеждането  им на  терена, са  групирани като флангови атаки, атаки  през центъра и смесени атаки. Посочва се, че сравнително ниския процент на използване на фланговите атаки на българските отбори в сравнение със               световния елит не е добър атестат за тяхното тактическо майсторство.
Изследванията  върху  беговата дейност на футболистите обхващат показатели като игра с топка и без топка, а характера на бягането при различните автори се степенува  различно.  Едни автори го градират като бавно, ускорено и спринт, а други според интензивността на бягането в четири степени: лека, умерена, субмаксимална и максимална интензивност.
                    Данните от изследването на беговата дейност според много автори имат определена практическа стойност, но според М.  Червеняков, 1981 (12), "те са трудно приложими. Тяхното системно реализиране изисква значителен брой изследователи и доста време за обработка на данните, чиято оценъчна интерпретация най-често се съпътства със значителен субективизъм поради отсъствието на надеждна система за тази цел. Действително, проявлението на футболното умение е немислимо без бягането, но то не е само бягане, а преди всичко игра с топката, и то не въобще игра, а ефективна  игра с топката. Футболистите в крайна  сметка не се оценяват по  пробяганите  метри, а по ефективността на  демонстрираните  игрови прояви, от приноса  им за крайния резултат на мача. Стремежът да търсим типичното и същественото във футболната игра и на тази база да оценяваме футболистите, дава основание да акцентираме вниманието си върху  проучване на  играта с топка и от там да правим количествени заключения за ефективността  на игровите прояви              на футболистите, включително и за играта без топка - беговата дейност".
                    За обективизаране на игровата дейност Ст. Петров,1962, вж.8, разработва специална методика, като  регистрира  всяка атака чрез символен (кодов) запис. Тази  методика  дава възможност  да се регистрират посоките на атаките, броят и видът на ударите и подаванията (къси, средни, дълги), по-продължитeлните  водения, нарушенията, ъгловите удари и някои други игрови прояви (вж. 12). Тази методика дава  обща  характеристика за двата отбора, но не и персонално за всеки играч.
При анализа на състезателната дейност на  футболистите основни направления и интерес за специалистите представляват състезателното натоварване и методите за неговото контролиране, както и контрола на колективните и индивидуални действия на  футболистите за постигане на гол. Във връзка с темата на нашата дипломна работа  интерес  представлява  анализа  на колективните игрови действия на футболистите.